(0 item) - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Warunki i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.obraczkimarzen.pl

Rozdział I

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www. obraczkimarzen.pl,  w szczególności zawierania i wykonywania umów

sprzedaży za pośrednictwem tej strony.

1.2. Regulamin określa korzystanie ze strony w sposób wyłączny.

1.3. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.obraczkimarzen.pl jest 

PPHU "WJN" Jacek Narbutt

74-320 Barlinek

ul. Gorzowska 2

NIP: 7543089456; Regon: 360753730

1.4. Warunkiem skorzystania ze strony internetowej jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

1.5. Umowę sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej może zawrzeć każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu towaru za pośrednictwem tej strony.

1.6. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

a) Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów .

b) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

1.7. Wszelkich informacji na temat strony internetowej oraz załatwianiu spraw związanych z tą stroną można uzyskać pisząc pod adres mailowy: pphuwjn@wp.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozdział II

Zawieranie umów

§2 Postanowienia ogólne

2.1. Treści zawarte w stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

2.2. PPHU "WJN"" zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie strony internetowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez PPHU "WJN" 

2.3. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w Poradach dotyczących produktu. 

2.4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zawierają koszty przesyłki.

§ 3 Składanie zamówień

3.1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu towarów na stronie internetowej jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Należy uzupełnić wszystkie rubryki oraz podać prawidłowe dane na stronie www.obraczkimarzen.pl i przesłać do  PPHU "WJN".

3.2. PPHU "WJN" poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone (potwierdzenie złożenia zamówienia).

3.3. Zamówienia można składać całodobowo. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób:

1) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

2) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia. 

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.4. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

3.5. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PPHU "WJN".

3.6. Przyjęcie zamówienia przez PPHU "WJN" następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

§ 4 Przyjmowanie zamówień

4.1. Przyjęcie zamówienia przez PPHU "WJN" następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.2. Przyjęcie jest dokonane przez PPHU "WJN" jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w § 3 ust 3 nie poinformował Klienta o niedostępności towaru lub jego innej cenie, a Klient uiścił cenę. Jeżeli PPHU "WJN" nie udało się potwierdzić złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie nie jest realizowane.

4.3. PPHU "WJN" nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia przed uiszczeniem ceny.

4.4. PPHU "WJN" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 5 Zmiany i rezygnacja z zamówienia

5.1. PPHU "WJN" zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia, pod warunkiem, że towar jest niedostępny.

5.2. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

5.3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust 4.

5.4. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

Rozdział III

Wykonywanie umów 

§ 6 Termin realizacji i faktura 

6.1. Początek realizacji zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym po dniu zaksięgowania na koncie firmy płatności za towar lub uzgodnionej zaliczki. 

6.2. PPHU "WJN" zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru na stronie internetowej. Termin ten to czas wykonania produktu, który należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia przyjęcia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

6.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. W braku odmiennych uregulowań dokument ten wystawiany jest w dniu wysyłania towaru.

§ 7 Płatności

7.1. Klient zobowiązuje się do uiszczenia ceny za zamówione towary przelewem na rachunek bankowy  PPHU "WJN" o numerze 50 1020 1967 0000 8802 0097 0335 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta przyjęcia zamówienia. 

7.2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

§ 8 Odbiór przesyłki

8.1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem poczty lub kuriera. PPHU "WJN" nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada poczta lub kurier.

8.2. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności pracownika poczty lub kuriera:

a) sprawdzić ogólny stan przesyłki,

b) jeżeli przesyłka jest nie naruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony

8.3. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności pracownika poczty lub kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

8.4. Klient w przypadku stwierdzenia, że:

a) opakowanie jest naruszone,

b) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem,

c) towar jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności pracownika poczty lub kuriera i jak najszybciej skontaktować się z PPHU "WJN" 

8.5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

8.6. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności pracownika poczty lub kuriera jest podstawą do uznania reklamacji, co do niezgodności towaru z Umową.

8.7. Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów o 14 dni, PPHU "WJN" uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach.

Rozdział IV

Prawa konsumenta

§ 9 Odstąpienie od umowy

9.1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny PPHU "WJN" wskazany w § 1 pkt 1.3. powyżej, oświadczenia przed jego upływem. 

9.2. PPHU "WJN" w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

9.2. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:

a) towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, 

b) koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,

c) cena zostanie przelana na konto Klienta z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni po potrąceniukosztów wysyłki do Klienta poniesionych przez PPHU "WJN". Koszty przesyłki poniesione przez Klienta nie są zwracane.

9.3. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.

9.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.

9.5. PPHU "WJN" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

9.6. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznegoodstąpienia od umowy PPHU "WJN" zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 10 Reklamacje i zwroty.

10.1. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym towarem oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, dokumentującą dokonanie zakupu do Salonu jubilerskiego PPHU "WJN", na adres: PPHU "WJN" ul. Gorzowska 2, 74-320 Barlinek.

10.2. PPHU "WJN" pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy i pokrywa koszty przesyłki do wysokości obowiązujących stawek Kurierskich.

10.3. PPHU "WJN" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

10.4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni.

10.5. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową reklamowany towar należy odesłać na adres firmy lub dostarczyć osobiście.

10.6. W przypadku niezgodności towaru z umową sklep zwraca wpłaconą kwotę na wskazany przez klienta numer konta. 

10.7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 38 ust. 3), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rozdział V 

Zastrzeżenia prawne 

§ 11 Polityka prywatności

11.1. Wypełnienie formularza z danymi równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby obsługi klienta i realizowania zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

11.2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Operator sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 12 Postanowienia końcowe 

12.1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie PPHU "WJN" oraz na stronie internetowej www.obraczkimarzen.pl.

12.2. PPHU "WJN" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.obrączkimarzeń.pl. 

12.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba ze Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu. 

12.4. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

12.5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby PPHU "WJN". 

12.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w szczególności obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.